Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 10-18. számaiból
Magyar Közlöny 2013. évi 10. szám, megjelent: 2013. január 22.
12/2013. (I. 22.) Kormány Rendelet: Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről2/2013. (I. 22.) NGM rendelet: A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
1022/2013. (I. 22.) Kormány Határozat: A Jabil Circuit Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 11. szám, megjelent: 2013. január 23.
7/2013. (I. 23.) EMMI rendelet: Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet módosításáról
2/2013. (I. 23.) AB határozat: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény egyes rendelkezései és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról, valamint alkotmányos követelmény megállapításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 12. szám, megjelent: 2013. január 25.
13/2013. (I. 25.) Kormány rendelet: A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Kormány rendelet módosításáról
14/2013. (I. 25.) Kormány rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet módosításáról
1/2013. (I. 25.) BM rendelet: A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
1024/2013. (I. 25.) Kormány határozat: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közötti, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti megbízási szerződés megkötéséről a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás átadása érdekében
1025/2013. (I. 25.) Kormány határozat: A „Miskolc és agglomerációja digitális közösség" című programmal kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 13. szám, megjelent: 2013. január 28.

15/2013. (I. 28.) Kormány rendelet: A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
16/2013. (I. 28.) Kormány rendelet: A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Kormány rendelet hatályon kívül helyezéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 14. szám, megjelent: 2013. január 29.
1/2013. (I. 29.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
3/2013. (I. 29.) NFM rendelet: Az aláírási címpéldány, a cégkivonat és a vállalkozói igazolvány csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 15. szám, megjelent: 2013. január 30.

18/2013. (I. 30.) Kormány rendelet: A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Kormány rendelet és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Kormány rendelet módosításáról
19/2013. (I. 30.) Kormány rendelet: A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet módosításáról
20/2013. (I. 30.) Kormány rendelet: A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kormány rendelet módosításáról
21/2013. (I. 30.) Kormány rendelet: A bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről
2/2013. (I. 30.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról
3/2013. (I. 30.) BM rendelet: A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet: A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
1031/2013. (I. 30.) Kormány határozat: Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Magyar Közlöny 2013. évi 16. szám, megjelent: 2013. január 31.
10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet:
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 17. szám, megjelent: 2013. február 1.
23/2013. (II. 1.) Kormány rendelet: Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Kormány rendelet módosításáról
2/2013. (II. 1.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról
3/2013. (II. 1.) VM rendelet: A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról
1034/2013. (II. 1.) Kormány határozat: A 2014-2020-as programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátum kialakításáról
1035/2013. (II. 1.) Kormány határozat: A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásáról
1036/2013. (II. 1.) Kormány határozat: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról
1037/2013. (II. 1.) Kormány határozat: A GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis" című] projekt forráskeretének módosításáról
1038/2013. (II. 1.) Kormány határozat: A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7338 j. úton") című projekt támogatásának jóváhagyásáról
1039/2013. (II. 1.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosító számú („Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése"című) kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
1040/2013. (II. 1.) Kormány határozat: A TÁMOP-1.4.7-12/1 konstrukció kódú („Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása" című) kiemelt projekt nevesítéséről
1043/2013. (II. 1.) Kormány határozat: Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás folytatásához szükséges 2013. évi forrás átcsoportosításáról
13/2013. (II. 1.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Jordánia Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 18. szám, megjelent: 203. február 4.
4/2013. (II. 4.) NFM rendelet:
A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről
5/2013. (II. 4.) VM rendelet: A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet módosításáról
2/2013. (II. 4.) NFM határozat: A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Kormány rendelet módosításáról szóló 211/2011. (X. 12.) Kormány rendelet hatálybalépése időpontjának megállapításáról
3/2013. (II. 4.) NFM határozat: A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Kormány rendelet módosításáról szóló 13/2013. (I. 25.) Kormány rendelet 1-6. §-a és 1. melléklete hatálybalépését, valamint e módosító kormányrendelet hatályvesztését megalapozó európai bizottsági határozat meghozatala időpontjának megállapításáról