Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 68-87. számaiból
Magyar Közlöny 2013. évi 68. szám, megjelent: 2013. április 23.
118/2013. (IV. 23.) Kormány rendelet: A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Kormány rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Kormány rendelet módosításáról
120/2013. (IV. 23.) Kormány rendelet: Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Kormány rendelet módosításáról


5/2013. (IV. 23.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
1222/2013. (IV. 23.) Kormány határozat: A közraktárakkal kapcsolatos egyes feladatokról
1228/2013. (IV. 23.) Kormány határozat: Az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0008 azonosító számú („Jánd és térsége csapadékvíz elvezető - hálózat fejlesztése" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
1229/2013. (IV. 23.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 azonosító számú („Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1230/2013. (IV. 23.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 azonosító számú („Székkutas község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1231/2013. (IV. 23.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016 azonosító számú („Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1232/2013. (IV. 23.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1233/2013. (IV. 23.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról
1234/2013. (IV. 23.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-2010-0016 azonosító számú [„A 8. sz. főút 31+700-57+000 km szelvények (Várpalota-Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése, kapacitás bővítésen belül a III. szakasz 44+797-57+100 km sz. között (Veszprémi körgyűrű) szakasz előkészítése" című] előkészítési projekt Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítéséről és támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról
1235/2013. (IV. 23.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterv kereteinek módosításáról
1236/2013. (IV. 23.) Kormány határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében humáninfrastruktúra-fejlesztési témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
1237/2013. (IV. 23.) Kormány határozat: A MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 69. szám, megjelent: 2013. április 25.
2013. évi XLIX. Törvény: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
2013. évi L. törvény: Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
2013. évi LI. Törvény: A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 70. szám, megjelent: 2013. április 26.
126/2013. (IV. 26.) Kormány rendelet: A trolibusz, a villamos és a fogaskerekű vasút felsővezetéki infrastruktúrája építésével összefüggésben egyes idegen ingatlanok igénybevételéről
3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet: A pénzügyi szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről
1240/2013. (IV. 26.) Kormány határozat: A GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 1. fázis" című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 71. szám, megjelent: 2013. április 30.
128/2013. (IV. 30.) Kormány rendelet: Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
129/2013. (IV. 30.) Kormány rendelet: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról
17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet: A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról
1241/2013. (IV. 30.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program 3. prioritásának forrásvesztési kockázat csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről
1242/2013. (IV. 30.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. prioritásának módosításáról és a kormányzati stratégiai célokhoz illeszkedő konstrukciók indításáról
1244/2013. (IV. 30.) Kormány határozat: Az Ivóvízminőség-javító Program keretében a "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához szükséges intézkedésekről
1246/2013. (IV. 30.) Kormány határozat: Az épületek energiahatékonyságának követelményeiről és az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti költségoptimalizált követelményszint eléréséről
1247/2013. (IV. 30.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 72. szám, megjelent: 2013. május 2.
2013. évi LIII. Törvény: A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet: A kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő nem természetes személyekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról
7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet : A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról
8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet: A tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről
9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet: A nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról
14/2013. (V. 2.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól

Magyar Közlöny 2013. évi 73. szám, megjelent: 2013. május 9.
2013. évi LIV. Törvény: A rezsicsökkentések végrehajtásáról
2013. évi LVI. Törvény: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról
133/2013. (V. 9.) Kormány rendelet: A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
18/2013. (V. 9.) NFM rendelet: A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet módosításáról
19/2013. (V. 9.) NFM rendelet: Az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről
32/2013. (V. 9.) VM rendelet: Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
1249/2013. (V. 9.) Kormány határozat: A Steindl Imre Program bővítéséről és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium épületének rekonstrukciójáról
1250/2013. (V. 9.) Kormány határozat: A Hajdú-Bét Rt. és a Novofarm Rt. mezőgazdasági alapanyag-beszállító károsultjai helyzetének kezeléséről

Magyar Közlöny 2013. évi 74. szám, megjelent: 2013. május 10.
138/2013. (V. 10.) Kormány rendelet: A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
20/2013. (V. 10.) NFM rendelet: Egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
1253/2013. (V. 10.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer koncepcionális kérdéseiről szóló 1217/2013. (IV. 18.) Kormány határozat módosításáról
1258/2013. (V. 10.) Kormány határozat: A budapest-gazdagréti Szent Angyalok plébánia temploma építési munkálatainak befejezéséhez és működési költségeihez szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
60/2013. (V. 10.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 75. szám, megjelent: 2013. május 13.
139/2013. (V. 13.) Kormány rendelet: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet módosításáról
141/2013. (V. 13.) Kormány rendelet: Az M3 autópálya és a 36. számú főút közötti „Nyugati elkerülő út" beruházás megvalósításával és használatbavételével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
21/2013. (V. 13.) NFM rendelet: A Regionális Fejlesztés Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 10/2004. (VI. 12.) TNM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 76. szám, megjelent: 2013. május 14.
144/2013. (V. 14.) Kormány rendelet: A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról
147/2013. (V. 14.) Kormány rendelet: A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Kormány rendelet módosításáról
1263/2013. (V. 14.) Kormány határozat: A konzolos kerékpárút átvezetése a Tisza-hídon tervezési díjához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 77. szám, megjelent: 2013. május 16.
2013. évi LVII. Törvény: A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról
149/2013. (V. 16.) Kormány rendelet: A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormány rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról
22/2013. (V. 16.) NFM rendelet: A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról

Magyar Közlöny 2013. évi 78. szám, megjelent: 2013. május 17.
150/2013. (V. 17.) Kormány rendelet: Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Kormány rendelet, valamint az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról szóló 270/2008. (XI. 18.) Kormány rendelet módosításáról
151/2013. (V. 17.) Kormány rendelet: A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Kormány rendelet módosításáról
1268/2013. (V. 17.) Kormány határozat: A Közép-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterv 2., 4. és 5. prioritásának megállapításáról
1271/2013. (V. 17.) Kormány határozat: A Siemens Zrt. és az Ericsson Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről szóló 1214/2013. (IV. 16.) Kormány határozat módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 79. szám, megjelent: 2013. május 22.
2013. évi LIX. Törvény: A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról
5/2013. (V. 22.) KIM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet módosításáról
23/2013. (V. 22.) NFM rendelet: Egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
36/2013. (V. 22.) VM rendelet: A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról
1276/2013. (V. 22.) Kormány határozat: A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt kölcsöntőke nyújtásáról szóló 1083/2012. (III. 30.) Kormány határozat visszavonásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 80. szám, megjelent: 2013. május 24.

2013. évi LX. Törvény: Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2013. évi LXI. Törvény: Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2013. évi LXII. Törvény: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról
153/2013. (V. 24.) Kormány rendelet: A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Kormány rendelet módosításáról
154/2013. (V. 24.) Kormány rendelet: A kisajátítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
40/2013. (V. 24.) VM rendelet: A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
1277/2013. (V. 24.) Kormány határozat: A központosított közbeszerzési portál fejlesztéséről
1278/2013. (V. 24.) Kormány határozat: A fővárosi közösségi közlekedés finanszírozásának időszerű feladatairól

Magyar Közlöny 2013. évi 81. szám, megjelent: 2013. május 27.
8/2013. (V. 27.) MNB rendelet: A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 82. szám, megjelent: 2013. május 29.
20/2013. (V. 28.) BM rendelet: A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet: Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Magyar Közlöny 2013. évi 83. szám, megjelent: 2013. május 28.
166/2013. (V. 28.) Kormány rendelet: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormány rendelet módosításáról
9/2013. (V. 28.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
1285/2013. (V. 28.) Kormány határozat: A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
1287/2013. (V. 28.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő ex-ante kondicionalitások teljesítéséről
1288/2013. (V. 28.) Kormány határozat: A „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése" tárgyú EU támogatásra számot tartó projekt előkészítésére vonatkozó támogatáshoz szükséges 2013. évi saját forrás összegének biztosítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1289/2013. (V. 28.) Kormány határozat: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,9 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról
1291/2013. (V. 28.) Kormány határozat: A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2013. évi működési költségeinek biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 84. szám, megjelent: 2013. május 29.
167/2013. (V. 29.) Kormány rendelet: A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Kormány rendelet módosításáról
168/2013. (V. 29.) Kormány rendelet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Kormány rendelet módosításáról
170/2013. (V. 29.) Kormány rendelet: A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet módosításáról
171/2013. (V. 29.) Kormány rendelet: A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Kormány rendelet módosításáról
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet: A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

Magyar Közlöny 2013. évi 85. szám, megjelent: 2013. május 30.
2013. évi LXIII. Törvény: Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről
2013. évi LXV. Törvény: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról
2013. évi LXVI. Törvény: A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról
1299/2013. (V. 30.) Kormány határozat: A Magyar Testgyakorlók Köre új szakosztályainak létrehozásához és meglévő szakosztályainak fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 86. szám, megjelent: 2013. május 31.
2013. évi LXVII. Törvény: Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
2013. évi LXVIII. törvény : A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
2013. évi LXX. Törvény: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
175/2013. (V. 31.) Kormány rendelet: A közúti közlekedési bírságolással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
39/2013. (V. 31.) EMMI rendele: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
25/2013. (V. 31.) NFM rendelet: Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Magyar Közlöny 2013. évi 87. szám, megjelent: 2013. június 3.
26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet: Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról