Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
Módosult a hulladékgazdálkodási tevékenységek szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

A Kormány 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelete a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet, továbbá a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról.A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 2. és 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §
A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) 16. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (2) és (3) bekezdés szerinti forgalomba hozatalt megvalósító személyre a gyártóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése során.”
2. §
Az R1 20. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A gépjármű gyártója díjátalány-fizetésre jogosult. Díjátalány-fizetés választása esetén a gyártó által fizetendő
kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő gépjárműmennyiség alapulvételével kell megállapítani, amely a gépjármű körforgásos terméknek minősülő tartozékának vagy alkotórészének mennyiségét is tartalmazza. A gyártó a díjátalány-fizetésre vonatkozó választását tárgyéven belül nem változtathatja meg.
3. §
Az R1 22/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/A. § (1) Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó által forgalomba hozott termék vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt, az 1. melléklet
1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos terméket más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként)
használja fel, amelynek során az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék technológiai eljárás
szerint beépül az előállított termékbe.
(2) A nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése szempontjából gyártónak minősül,
ha a nyilatkozó által megvásárolt, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék az (1) bekezdés
szerinti nyilatkozattól eltérő módon kerül felhasználásra.
(3) Az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék (1) bekezdésben foglalt nyilatkozat szerinti
felhasználása anyagmérleggel igazolható, amely tartalmazza a végtermék előállításához közvetlen anyagként
felhasznált, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék mennyiségét, a létrejött végtermék
mennyiségét, valamint az egységnyi végtermék létrehozásához felhasznált, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja
szerinti körforgásos termék mennyiségét és anyagnormáját.”
4. §
Az R1 26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 20. § (3a) bekezdése szerinti díjátalány-fizetés választása esetén a gyártó a nyilvántartást az ott meghatározott gépjárműmennyiség alapulvételével vezeti a gépjármű körforgásos termék tartozékának vagy
alkotórészének külön-külön történő nyilvántartása helyett.”
5. §
Az R1 26/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a körforgásos termék készletre vétele a 16. § (1) bekezdésének alkalmazása
szempontjából forgalomba hozatalnak minősül. A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj
mértékének 20. § és 20/A. § szerinti meghatározása során a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre
vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő körforgásos termék mennyiség helyett a tárgynegyedévre vonatkozó
adatszolgáltatásában szereplő, készletre vett körforgásos termék mennyiség veendő figyelembe.”
6. §
Az R1 a következő 37/C. §-sal egészül ki:
„37/C. § E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló
80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet, továbbá a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint
e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelettel megállapított 16. § (4a) bekezdését,
20. § (3a) bekezdését, 22/A. §-át, 26. § (2a) bekezdését, 26/A. § (3) bekezdését, valamint 1. melléklet 2. pont
2.4. alpont 2.4.5. pontját, 2. pont 2.5. alpont 2.5.1. pontját és 2. melléklet 1., 5. és 10. pontját 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.”
7. §
(1) Az R1 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
2. A gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe
tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása
8. §
A gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe
tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2)
4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Veszélyes, radioaktív vagy speciális kezelést igénylő hulladékot hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben
elhelyezni nem lehet.”
9. §
Az R2 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gazdálkodó szervezet a hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a hulladék képződésének helye szerinti
ingatlanon belül tartja, közterületen a gyűjtőedényt önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el. A koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó a gazdálkodó szervezet ingatlanán csak abban az esetben végez edényürítést, ha az ÁSZF így rendelkezik.”
10. §
Az R2 a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyt, valamint az 1. § (6) bekezdése szerinti szerződést a felek
legkorábban 2023. július 1-jei hatállyal hozzák létre.
(2) A koncessziós társaság a – kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek hulladékának
nem minősülő – biológiailag lebomló hulladék esetében az elkülönített gyűjtés feltételeit 2023. december 31-től
kezdődően biztosítja.”
11. §
Hatályát veszti az R2 1. § (6) bekezdésében a „ , de legkorábban 2023. július 1. napján” szövegrész.
3. Záró rendelkezések
12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.