Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
Változások a zajkibocsátási határértékek megállapításában
paragrafus

Az energiaügyi miniszter 17/2023. (IX. 21.) EM rendelete a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosításáról.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:1. §
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 4. § (2) és (2a) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Vonalas közlekedési zajforrás kibocsátását az 5., 6., 8. és 9. számú mellékletben megadott mérési, számítási
módszerrel kell meghatározni.
(2a) A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló kormányrendelet szerinti nagysebességű vonalak
(a továbbiakban: nagysebességű vonalak) zajkibocsátásának számításához a stratégiai zajtérképek, valamint
az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben megadott számítási módszert
kell alkalmazni.”

2. §
A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. §-a a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A (2) és (2a) bekezdés szerinti mérés, számítás esetén a végeredményt LAM zajmutatóban, a 11. számú
mellékletben meghatározott megítélési pontra kell megadni.
(2c) A csendes övezet, fokozottan védett terület és fokozottan zajos terület kijelölése érdekében végzett mérés,
számítás eredményeinek zajtérképen való megjelenítése esetén a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. §-ának, 7. § (2)–(5) bekezdésének, valamint 8. § (1)–(4) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.”7662

3. §
A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A zajterjedést – a légiközlekedési zaj és a nagysebességű vonalak kivételével – a 11. számú melléklet szerinti
zajterjedés-számítási módszerrel kell kiszámítani.
(4a) A nagysebességű vonalak esetében a zajterjedés számítására a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben megadott zajterjedési számítási módszert
kell alkalmazni.”

4. §
A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosításáról szóló 17/2023. (IX. 21.)
EM rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított 4. § (2)–(2c) bekezdését, valamint 5. § (4) és (4a) bekezdését
az R2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §
Hatályát veszti a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „annak hiteles” szövegrész.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.