Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Mi történt anno március 24-én?
Ezen a napon hunyt el Konstantinápolyban Sárvár-felsővidéki gróf -pasa Széchenyi Ödön György István Károly, Széchenyi István és Seilern Crescentia grófnőnek a fia, a konstantinápolyi tűzoltóság megalapítója. Széchenyi Pozsonyban született, 1839. december 14-én, 21 évesen került Pestre, ahol a közlekedés szinte minden ágával foglalkozott. Hajóstiszti végzettsége volt.

21 éves korában került kapcsolatba először a tűz pusztító erejével és a szerény felkészültségű tűzoltással. 1860. szeptember 2-án Nagycenken, majd délután Fertőszentmiklóson tűz ütött ki, ahol mint önkéntes vett részt a tűzoltásban, valamint a károsultak kárenyhítésében is szerepet vállalt.

A tűzoltói hivatással 1862-ben Londonban - ahová, mint a III. Világkiállítás magyar kormánybiztosa érkezett - tanulmányozta. A tűzoltás gyakorlati módszereinek elsajátítására tűzoltói szolgálatot vállalt a híres londoni „Fire Brigade"-nál. Hazatérve a tűzoltás hazai korszerűsítését vette tervbe és 1863-ban kezdeményezte a pesti önkéntes tűzoltóság megszervezését.

Közéletei tevékenységét jelzi, hogy részt vett számos egyesület megalakításában.
Nevéhez fűződik többek között:
 az Első Magyar Utazási Társaság
 a Budapesti Hajós-Egylet
 a budai népszínház alapítását segélyező bizottmány
 a Magyar Kereskedelmi és Iparegylet
 a Magyar Kertészeti Társulat is.
Vállalkozásai és tervei között szerepelt
 egy folyami hajóút létesítése a Fekete-tenger és az Atlanti Óceán között. Ez volt a Hableány útja, amiért a francia Becsületrendet adományozott neki III. Napóleon császár.

 gőzkomp-járat Buda és Pest között,
 az országúti gőzmozdony közlekedés,
 az utcai hirdetőtáblák,
 szállodák építése,
 a Népszálló építése,
 a budai gőzsikló

 a Gellért-hegy rendezése,
 és a Magántávirda felállítása.
A magyar tűzoltósághoz kötődő tevékenységei:
 1864-ben megjelenteti a "Tűzoltás körül tett általános tapasztalatok" című könyvét, amely az első magyar tűzoltó szakkönyv.  1867-ben a tűzoltó-, valamint a tornaegylet Nemzeti Torna és Tűzoltó Egylet néven egyesült és tűzoltóosztálya Széchenyi Ödönt főparancsnokává választotta.
 A Budapesti Önkéntes Tűzoltó Testület megalakítása.
 A budapesti hivatásos tűzoltóság megszervezése, akik 1870. február 1-én kezdhették meg szolgálatukat.
 A budapesti hivatásos és önkéntes tűzoltóság főparancsnoka (1870-1874). A főváros egyesített tűzoltóságának főparancsnoka 1873. dec. 10-től.
 A soproni kezdeményezésre 1870-ben megalakult Magyar Országos Tűzoltószövetség első elnökévé választotta.
 A budapesti tűzoltóság érdemei alapján örökös tiszteletbeli főparancsnokává választotta.
Gróf Széchenyi Ödönt a budapesti tűzoltóság megszervezése terén szerzett érdemei alapján, államközi egyezmény keretében, 1874-ben a török szultán megbízta a konstantinápolyi tűzoltóság megalakításával.
 Katonai tűzoltózászlóaljat szervezett, amely fegyelmezettségével, kiképzettségével a veszélyes tűzesetek megfékezésén túl háborús és rendfenntartó feladatait is kiválóan teljesítette (1874-1877).
 A török tűzoltóság továbbfejlesztése (1878-1883).
 1880-ban keresztény vallása ellenére a szultán pasává nevezte ki.
 A szultán 1883-ban osztálytábornokká nevezte ki.
 1899-ben ünnepelte a gróf a 25 éves konstantinápolyi tűzoltóparancsnoki jubileumát.
 1900-ra 25 évi munkával a török tűzoltóság már 3000 kiképzett tűzoltóval rendelkezett.
 1921-ben a katonai tűzoltóság felbomlása után városi hivatásos tűzoltóságot szervezett.
 1922. március 23-án hunyt el, a törökországi ferikói temetőben temették el.


1910-ben ezen a napon született Budapesten Mátrai Tibor, a fizikai tudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár. A Mátyás Gimná­zium után tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen folytatta. Fizika-kémia tanári diplomáját 1935-ben szerezte meg, ugyancsak kitűnő eredménnyel. Közben 1932-ben megjelenik első tudományos dol­gozata egy - az elektrolitok határfelületének fizi­kai - kémiai vizsgálatához kapcsolódó - új mérési módszerről. 1933-36 között asszisztens a budapesti Állatorvosi Főiskola Fizika Tanszékén, majd 1936-42-ig a Központi Mértékügyi Intézetben fizi­kusként etalon-hitelesítéssel foglalkozik. Számára a kísérleti fizika a hullámhossz vagy fényintenzitás pontos mérésével kezdődött, egy jó galvanométer, egy precíziós optikai rács a legfontosabb mérőeszköznek számított.

1942-ben Szegedre ment, ahol tanítani kezdett az akkor megnyílt szegedi Vegyipari Középiskolában. Oktatási elve az igényesség, a tiszta és pontos alapfo­galmak megértetése. Az oktatás mellett marad ideje a tudományos munkára; bejár a szegedi Tudomány­egyetem Fizikai Intézetébe és 1946-ban "summa cum laude" fizikus-doktori oklevelet szerez.

1951-ben visszatért Budapestre; a nemrég alakult Központi Fizikai Kutató Intézet Spektroszkópiai Osz­tályára nevezik ki. Előbb a Molekulaspektroszkópjai Csoportot vezette, majd az osztály vezetőhelyettese lesz. 1954-ben megszerzi a kandidátusi fokozatot, ugyanezen évben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat "Schmid Rezső"-díjjal tüntették ki.

A KFKI-ban eltöltött 12 évet sokoldalú tudomá­nyos tevékenység jellemzi. Munkatársaival - nehéz körülmények között - kísérleti molekulaspektrosz­kópiai kutatásokat végez, az optika, a relativitáselmé­let és a kvantummechanika alapkérdéseivel foglalko­zik. Megismétli, ill. továbbfejleszti a Wiener-féle in­terferenciakísérletet. A merev testek mozgásának re­lasztivikus tárgyalásáról, az inerciarendszer kinemati­kai értelmezéséről írt dolgozatai révén neve bekerült a relativitáselmélet történetébe. A kutatások mellett maradt ideje a hazai tudományos közéletben való aktív részvételre, egyetemi oktatásra, fiatal munka­társai képzésére, könyvírásra. 1963-ban jelent meg - nívódíjjal kitüntetett - "Gyakorlati spektroszkó­pia" című monográfiája. E mondanivalóját tekintve tömör, tárgyalásmódjában egyszerű és világos köny­vet ma is haszonnal forgatja minden spektroszkópiá­val, optikával foglalkozó kutató, egyetemi oktató vagy hallgató.

Az 1963-as év más szempontból is jelentős Mátrai Tibor életében: Budapestről Egerbe, a KFKI-ból a Ta­nárképző Főiskolára kerül, ahol a Fizikai Tanszék ve­zetőjeként tevékenykediett további 13 éven át, 1976-os nyugdíjba vonulásáig. Munkájában most na­gyobb részt foglal el az oktatás és nevelés. Magasra emeli a mércét a fizika oktatásában; ennek elősegíté­sére jegyzetet írt, előadásokat tartott, munkatársait és ta­nítványait önképzésre és önálló kutatómunkára ser­kenti és segíti. Az egész magyar fizikaoktatás számára nagy nyereség Budó Ágostonnal együtt írt kísérleti fi­zikai kötete.

Kiemelkedő vezető egyénisége az egri tudományos közéletnek; elnöke a Heves megyei MTESZ-nek és az ELFT megyei csoportjának. A hullámmechanika kauzális rein­terpretációjáról írt cikkére Louis de Broglie elismerő levélben reagált, további munkára ösztönözve őt e témában.

A nyugdíjba vonulás nem jelentett számára tétlen­séget. Kandidátusi, doktori értekezéseket opponál, vizsgáztat, cikkeket lektorál, rendszeresen részt vesz a KFKI-szemináriumokon, bejár a Budapesti Mű­szaki Egyetemre. Utolsó éveiben előrehaladó beteg­sége akadályozta a mozgásban és az írásbeli munká­ban, de friss szelleme töretlen maradt és erős akarat­tal felülkerekedett fájdalmán. Halála előtti utolsó nehéz hónapjaiban is könyvei új kiadásának előkészí­tésén dolgozott.

Mátrai Tibor 1987. március 2-án, 77 éves korában hunytel. (Fizikai Szemle, 1987/4)

Ezen a napon született 1900-ban Aradon Vidos Zoltán építészmérnök. Tanulmányai befejezése után, 1927-től 1949-ig a főváros építészeti apparátusában dolgozott, majd 1949-től 1962-ben történt nyugdíjazásáig a BUVÁTI-ban volt tervező építész. Főbb építészeti munkái: Zápor utcai pontházak (1949), épületcsoport a Béke út mentén (1950, társtervezők Cserba Dezső, Schőmer Ervin, Tarján László), lakóház és pártház a Váci úton (1950-51, társtervező Tarján László), ennek átalakításával jött létre a mai József Attila Színház épülete. További munkái: Nagy Lajos úti lakótelep épületei (1953) és az Árpád úti lakóházak (1959, társtervező e két utóbbinál Henk Vilmos). Több lakóházterve országos típusterv lett. Sok tervpályázaton vett részt sikerrel. Számos szakcikke jelent meg. Budapesten hunyt el 1975. december 25-én.